Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    số thu (số tiền thu được ở tiệm bán hàng, ở quầy bán vé rạp hát…)