Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trục lăn; con lăn
  road roller
  xe lăn đường, xe lu
  chiếc máy to tướng kia đã được đưa đến vị trí mới bằng con lăn
  trục cuộn
  a big map on a roller
  một chiếc bản đồ lớn có trục cuộn
  lô cuộn tóc (của phụ nữ, giữ làn quăn cho tóc)
  sóng cuộn (ở biển)
  sóng cuộn xô vào bãi biển
  người lăn

  * Các từ tương tự:
  roller bandage, roller blind, roller towel, roller-barrow, roller-bearing, roller-bed, roller-coaster, roller-skate, roller-skating