Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nghành dệt) người chải; máy chải
    đợt sóng lớn cuồn cuộn