Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calender /'kælində[r]/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) máy cán là
    Động từ
    (kỹ thuật) cán là