Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roller-skate /'rəʊləskeit/  

 • (cách viết khác skate)
  Danh từ
  đế lăn (ở giày trượt)
  Động từ
  (cách viết khác skate)
  trượt trên giày đế lăn