Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roller-bearing /'roulə,beəriɳ/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) ổ đũa