Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roller towel /'rəʊlətɑʊəl/  

  • Danh từ
    khăn lau tay treo thành vòng quanh trục