Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roller-coaster /'rəʊləkəʊstə[r]/  

  • (cách viết khác switch-back)
    Danh từ
    đường xe lửa dốc và ngoặt gấp (làm chỗ chơi cho trẻ em ở các công viên)