Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breaker /'breikə[r]/  

 • Danh từ
  sóng xô (ở biển)
  người đập vỡ, người làm gãy
  vật làm vỡ tàu
  người vi phạm; người phá vỡ
  người phạm luật pháp
  người phá kỷ lục