Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cylinder /'silində[r]/  

 • Danh từ
  hình trụ, vật hình trụ
  (cơ học) xy lanh
  động cơ có sáu xy lanh
  working [firing] on all cylinders
  hết công suất, hết mực
  cả cơ quan đang làm việc hết mực để hoàn thành công việc

  * Các từ tương tự:
  cylinder block, cylinder head, cylinder index