Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

windlass /'windləs/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật)
    tời