Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bộ vắt (trong máy giặt); máy vặt