Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roller bandage /'rəʊləbændidʒ/  

  • Danh từ
    (y học)
    băng cuộn