Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roller-skating /'rəʊləskeitiŋ/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    môn trượt trên giày đế lăn