Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Liên từ
  (cách viết khác provided that)
  với điều kiện là, miễn là
  I will agree to go provided [thatmy expenses are paid
  tôi sẽ đồng ý với điều kiện là mọi chi phí của tôi được chi trả

  * Các từ tương tự:
  provided that