Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • liên từ
    với điều kiện là, miễn là