Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cung ứng (thực phẩm) cho, cung cấp
  purvey meat
  cung ứng thịt
  purvey information
  cung cấp tin

  * Các từ tương tự:
  purveyance, purveyor