Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purveyance /pə'veiəns/  

  • Danh từ
    sự cung ứng; sự cung cấp (thực phẩm, rượu…)