Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purveyor /pɜ:'veiə[r]/  

  • Danh từ
    nhà thầu cung ứng; sự cung cấp (thực phẩm, rượu…)