Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vỏ bóc ra, vỏ gọt ra
    vỏ khoai gọt ra

    * Các từ tương tự:
    peelings