Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cạo bỏ cáu (ở đáy siêu đun nước,nồi hơi…)