Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vỏ (quả cam, quả chanh), cùi (pho-mát)
    bì (thịt lợn xông khói…)