Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] tòa án;[thuộc] quan tòa;[thuộc] tư pháp
  a judicial inquiry
  cuộc thẩm vấn của quan tòa
  a judicial system
  hệ thống tư pháp
  có phán đoán; có suy xét, có phê phán
  a judicial mind
  óc phán đoán

  * Các từ tương tự:
  judicial murder, judicial separation, judicially