Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judicial murder /dʒu:di∫l 'mə:də[r]/  

  • án tử tình do tòa quyết định (nhưng vẫn có thể coi là sai)