Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judicially /dʒu'di∫əli/  

  • Phó từ
    [về mặt] pháp luật