Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judiciary /dʒu'di∫əri (Mỹ dʒu'di∫ieri)/  

  • Danh từ
    thẩm phán đoàn