Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

differentiate /difə'ren∫ieit/  

 • Động từ
  phân biệt
  can you differentiate one variety from another ?; can you differentiate between the two varieties?
  anh có phân biệt được thứ này với thứ kia không? (phân biệt hai thứ với nhau không?)
  phân biệt đối xử
  this company does not differentiate between men and womeneveryone is paid at the same rate
  công ty này không phân biệt đối xử nam với nữ, mọi người đều được trả lương theo mức công việc

  * Các từ tương tự:
  Differentiated goods, Differentiated growth