Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Differentiated goods   

  • (kinh tế)
    Hàng hoá cùng loại mang nét đặc trưng riêng