Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Differentiated growth   

  • (kinh tế)
    Tăng trưởng nhờ đa dạng hoá
    Một khía cạnh của tăng trưởng của hãng bằng ĐA DẠNG HOÁ, chỉ sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi đưa ra những sản phẩm khác biệt với những sản phẩm khác và được khách hàng cũng như hãng được coi là mới