Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

specialize /'spe∫əlaiz/  

 • Động từ
  chuyên môn hóa
  ông ta chuyên môn hóa về lịch sử đông phương
  chuyên về (dịch vụ, mặt hàng gì)
  cửa hàng này chuyên về sôcôla

  * Các từ tương tự:
  specialized