Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chuyên dụng; thích ứng, thiết kế cho một mục đích riêng
    chuyên; (thuộc) chuyên gia, liên quan đến chuyên gia