Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contradistinguish /kɔntrədis'tiɳgwiʃ/  

  • Ngoại động từ
    phân biệt (bằng cách so sánh, đối chiếu)