Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judicial separation /dʒudi∫l sepə'rei∫n/  

  • quyết định ly thân của tòa