Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evil-minded /,i:vəl'maindid/  

 • Tính từ
  ác độc, hiểm độc
  a wicked evil-minded old man
  một lão già gian ác hiểm độc

  * Các từ tương tự:
  evil-mindedly, evil-mindedness