Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều dùng như số ít
    hệ giáo l
    môn giáo l