Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doctrinaire /,dɒktri'neə[r]/  

  • Tính từ
    lý luận cố chấp