Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) định thiên; tăng thiên áp