Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfairly /,ʌn'feəli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất công
    [một cách] trái luật