Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unduly /ʌn'dju:li/  /ʌn'du:li/

  • Phó từ
    [một cách] quá mức;[một cách] quá chừng
    không bi quan quá mức