Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proportion /prəˈpoɚʃən/