Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correspondence /ˌkorəˈspɑːndəns/