Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proportionality /proportionality/  

  • Danh từ
    tính cân xứng, tính cân đối
    tính tỷ lệ