Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proportionately /prə'pɔ:∫ənətli/  

  • Phó từ
    theo tỷ lệ; một cách tương xứng