Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proportionalist /proportionalist/  

  • Danh từ
    người tán thành chế độ bầu đại biểu của tỷ lệ