Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suitableness /'su:təblnis/  

  • Danh từ
    sự thích hợp, sự hợp