Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proportionally /prə'pɔ:∫ənli/  

  • Phó từ
    theo tỷ lệ