Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proportionable /proportionable/  

 • Tính từ
  cân xứng, cân đối
  tỷ lệ
  tỷ lệ thuận
  tỷ lệ nghịch
  proportional representation
  chế độ bầu đại biểu của tỷ lệ
  Tính từ
  (toán học)số hạng của tỷ lệ thức