Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congruity /kaŋ'gru:əti/  

  • Danh từ
    sự thích hợp, sự phù hợp