Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proportionate /prə'pɔ:∫ənət/  

 • Tính từ
  (to something)
  tỷ lệ với, tương xứng với
  giá hàng tăng tương xứng với sự tăng chi phí sản xuất

  * Các từ tương tự:
  proportionately, proportionateness