Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proportional /prə'pɔ:∫ənl/  

 • Tính từ
  tỷ lệ
  payment will be proportional to the amount of work done
  tiền công tất nhiên là tỷ lệ với khối lượng công việc đã làm

  * Các từ tương tự:
  proportional representation, Proportional tax, proportionalist, proportionality, proportionally